VI SINH HỒNG ĐỨC

Chế phẩm sinh học

Bio Humika - Phân bón rễ

Thông tin chi tiết về "Bio Humika - Phân bón rễ"

Hoạt chất

Axit Humic 45%, K20 hh 5%, Mg 3%

Công dụng

Kích thích ra rễ, bung tược, đẻ nhánh, xanh lá và dày lá

Thông tin sản phẩm liên quan