VI SINH HỒNG ĐỨC

Chế phẩm sinh học

Thuốc trừ bệnh sinh học - Elcarin
Thuốc trừ sâu sinh học - Hagold
Bio Humika - Phân bón rễ
Katesil -100% nhập khẩu Italia
Bio Cansilic Can xi - Silic
Oxatin 3.6EC
Olicide 9SL
Evanton 40SL
Ademon Super 22.43SL