VI SINH HỒNG ĐỨC

Chế phẩm sinh học

Oxatin 3.6EC

Thông tin chi tiết về "Oxatin 3.6EC"

Hoạt chất

Abamectin 36gr/lít

Công dụng

- Ốc bưu vàng, ốc sên, ốc nhớt trên lúa và rau màu.

- Sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ trên lúa. Sâu tơ, sâu ăn lá trên rau màu và cây ăn trái. Rầy thánh giá và bọ xít muỗi .....

Từ khóa: Oxatin 3.6EC

Thông tin sản phẩm liên quan